این واحد شامل سه بخش مجزا می باشد. بخش اول آن، واحد تولید دان مش با ظرفیت 10 تن در ساعت جهت تامین دان واحدهای مرغ مادر و بخش دوم واحد تولید دان پلت با ظرفیت 10 تن در ساعت حهت تأمین دان واحد های های مرغ گوشتی و بخش سوم با ظرفیت تولید 20 تن دان پلت در ساعت با هدف تولید دان استریل و قابلیت هضم و جذب بالا و امکان فروش و صادرات ساخته و در حال بهره برداری می باشد