این واحد از دو بخش مجزا تشکیل شده است. بخش اول با ظرفیت تولید 3 تن پودر در روز، ضايعات حاصل از مراحل مختلف کشتار را به پودر تبدیل می کند . بخش دوم با ظرفیت تولید یک تن در روز، وظیفه تبديل ضايعات حاصل از کارخانه جوجه کشی را به پودر به عهده دارد.