این واحد شامل دو بخش مجزا می باشد. بخش اول با ظرفيت توليد 3 تن پودر گوشت در روز وظيفه تبديل ضايعات حاصل از مراحل مختلف كشتار را به پودر به عهده دارد. بخش دوم با ظرفيت توليد یک تن پودر در روز ، وظيفه تبديل ضايعات حاصل از کارخانه جوجه کشی را به پودر به عهده دارد.