این واحد مشتمل بر دو بخش مجزا ست.

الف) واحد آزمایشگاهي مستقر در جوجه کشي:
ب) واحد آزمایشگاهي مستقر در کشتارگاه :

الف)واحد آزمايشگاهي مستقر در جوجه كشي

  • انجام كليه آزمايشهاي ميكروب شناسي، قارچ شناسي و تست هاي حساسيت دارويي.
  • بررسي عملكرد ضدعفوني كننده هاي مورد استفاده و كنترل كيفيت جوجه هاي توليدي.

ب)واحد آزمايشگاهي مستقر در كشتارگاه

  • کنترل كيفيت مرغهاي ارسالي به كشتارگاه.
  • كنترل كيفيت محصولات كشتارگاهي.
  • بررسی عملکرد ضدعفونی کننده ها و شوینده ها در بخش های تولیدی کشتارگاه
  • كنترل كيفيت آب و یخ در کشتارگاه