این واحد مشتمل بر دو بخش مجزا ست.

الف) واحد آزمایشگاهي مستقر در کارخانه جوجه کشي:
ب) واحد آزمایشگاهي مستقر در کشتارگاه طیور :

الف) واحد آزمایشگاهي مستقر در کارخانه جوجه کشي:
- انجام کلیه آزمايشهاي ميکروب شناسي، قارچ شناسي و تست هاي حساسیت دارويي
- بررسي عملکرد ضد عفوني کننده هاي مورد استفاده و کنترل كیفیت جوجه هاي تولیدي

ب) واحد آزمایشگاهي مستقر در کشتارگاه طیور :
- کنترل كیفیت مرغ هاي ارسالي به کشتارگاه
- کنترل كیفیت محصولات کشتارگاهي
- کنترل کیفیت پودر ضایعات کشتارگاهي
- کنترل کیفیت آب و یخ مصرفی در کشتارگاه
- کنترل کیفیت آب تصفیه شده خروجی از کشتارگاه