این واحد در ابتدای سال 1384 در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر تاسیس گرد د و از بدو تاسیس، همواره در حوزه های مختلف کاری، تحقیقات کاربردی رادر زمینه های و تعمیم استانداردهای مدیریتی ، استانداردهای محصول ، افزایش بهره وری بر عهده داشته است.