این واحددر ابتدای سال 1384 در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر تاسیس گردید و از بدو تأسیس ، همواره در حوزه های مختلف کاری ، تحقیقات کاربردی را در زمینه ارتقاء کیفی سازمان و تعمیم استانداردهای مدیریتی ، استاندارد محصول ، افزایش بهره وری بر عهده داشته است.