این واحد در ابتدای سال 1384 در زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر تاسیس گرد د و از بدو تاسیس، همواره در حوزه های مختلف کاری، تحقیقات کاربردی را بر عهده داشته است . برخی از این فعالیت ها به شرح زیر می باشد:

عارضه یابی مسائل شرکت و ارائه پیشنهادات علمی به مدیریت / تهیه بانک های اطلاعاتی کاربردی / تهیه نرم افزارهای کاربردی خاص از قبیل : نرم افزار آموزش ، نرم افزار مدیریت ارزیابی 360 درجه ، نرم افزار ارزیابی سیستم های نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت کتابخانه / مدیریت و به روز رسانی سایت تجاری شرکت / برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت توانمندسازی منابع انسانی شرکت /اجرای دوره ای سیستم ارز یابی 360 کارکنان شرکت / طراحی بسته بندی ها و لیبل های جدید / طراحی محصولات جدید / پیگیری اخذ استاندارهای ملی و جهانی از قبیل حلال ، ایزو ، استاندارد ملی ایران و استاندارد بهداشت و ایمنی و مواد غذایی / اهتمام در جهت ارتقاء کیفی سازمان با پیاده سازی و تعمیم استانداردهای مد یریتی ، استانداردهای محصول ، افزاش بهره وری و ..