این واحد با در اختیار داشتن حدود یکصد هکتار زمین کشاورزی و با امکانات سیستم آبیاری تحت فشار، قسمتی از مواد اولیه از قبیل گندم، جو و ذرت را جهت ساخت دان مورد نیاز واحدهای پرورش تامین می نماید.