این واحد با در اختیار داشتن یکصد هکتار زمین کشاورزی ، قسمتی از مواد اولیه را برای واحد های پرورش و تولید تامین می نماید.