واحد فراوری کود

این واحد با هدف جمع آوری کود تمامی واحدهای تولیدی زیر مجموعه خود و تبدیل آن به کود بیولوژیک که جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی است تاسیس و با ظرفیت 6000 تن در سال مشغول فعالیت میباشد .