این واحد که از قدیمی ترین و پایه اصلی این مجتمع است درحال حاضر از 6 فارم مجزا با ظرفیت اسمی 437000 قطعه مرغ مادر و خروس تشکیل شده است که از توان تولید حدود 43 میلون عدد تخم مرغ قابل جوجه کشی در یکدوره بهره برداری نرمال 62 هفته ای (از جوجه ریزی تا حذف کامل گله)و هماهنگی با سیاست های تنظیم بازار سازمانهای نظارتی مربوطه برخوردار می باشد.