این واحد ها متشکل از 6 فارم مجزا بوده و دارای ظرفیت 437000 قطعه مرغ مولد در هر دوره است که ظرفیت تولیدی آن بالغ بر 43 میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار در سال می باشد.