این واحد متشکل از 3 فارم مجزا بوده که دارای ظرفیت 500.000 قطعه مرغ گوشتی در هر دوره می باشد وسالیانه قابلیت تولید 6800 تن گوشت مرغ را داراست .