این واحد ها متشکل از 5 فارم مجزا بوده که دارای ظرفیتی بالغ بر 600000 قطعه مرغ گوشتی در هر دوره می باشد و سالیانه قابلیت تولید 6800 تن گوشت مرغ را داراست.