این واحد دارای 28 دستگاه ستر و 28 دستگاه هچر در 2 سالن مجزا توان بارگیری 725760 عدد تخم مرغ نطفه دار در هفته و تولید جوجه یکروزه گوشتی را دارا می باشد.