این واحد دارای 28 دستگاه ستر و 28 دستگاه هچر مدل PT-100 در 2 سالن مجزاست و دارای ظرفیت بارگیری 725.760 عدد تخم مرغ نطفه دار در هفته و تولید جوجه یکروزه گوشتی می باشد.