فرم استخدام نیرو

مشخصات فردی
* حداقل داشتن مدرک دیپلم و سن زیر ۳۰ سال الزامیست.