در راستاي آمادگي در مقابله با آتش سوزي ، مانور اطفاء حريق با حضور كليه كاركنان و مسئول ايمني و بهداشت كارخانه دانسازي آقاي عبدالمجيد گركز برگزار شد. در اين مانور كاركنان كارخانه دانسازي مطابق آموزش هاي تئوري ديده شده به اطفاء حريق فرضي پرداختند. https://getaccutaneonline.com/