برگزاری کارگاه آموزشی همکاران سیستم به منظور به روز رسانی سیستم حسابداری شرکت پیگیر یک کارگاه آموزشی به مدت 8 ساعت در مهر ماه برای کارکنان واحد حسابداری مجموعه توسط نماینــده علمی شــرکت همــکاران سیســتم در محل مرکز آمــوزش علمی-کاربردی شرکت پیگیر برگزار گردید.