جلسه اي با حضور آقاي مهندس نوروزي و خانم دكتر رضواني نماينده رسمي شركت بايومين و آقاي فرانسيسكو كاستالونه دكتراي تغذيه از ايتاليا در كارخانه دانسازي در مورخه 96/11/07 برگزار گرديد