اجراي فرآيند معاينات دوره اي كليه پرسنل كشتارگاه با هدف بررسي وضعيت سلامت كاركنان و شناسايي موارد احتمالي بيماري