در روز چهارشنبه مورخه 96/11/25 يك دوره كلاس آموزشي در ارتباط با بيماري هاي دام و طيور و بيماري هاي مشترك بين انسان و دام و همينطور راه هاي جلوگيري از بيماري ها توسط دكتر شفيعي از اداره دامپزشكي آق قلا در دفتر كارخانه دانسازي براي كاركنان برگزار گرديد