در مورخه 97/02/11 به مناسبت هفته كارگر مراسمي با حضور آقاي آجوداني و كليه كاركنان در كارخانه دانسازي برگزار گرديد.