آغاز برداشت جو از زمين هاي كارخانه دانسازي واحد آق قبر