جلسه پرسش و پاسخ بين كاركنان كارخانه دانسازي آق قبر و سركارخانم مخترع زاده نماينده بيمه تكميلي شركت بمنظور پاسخگويي به پرسشها و مشكلات مربوط به بيمه تكميلي كاركنان در مورخه 96/02/25 در محل دفتر كارخانهدانسازي برگزار گرديد