سينه بدون پوست  

سينه بدون استخوان  

ران كامل  

ران بدون پوست  

بال كامل بسته بندي  

گردن بسته بندي منجمد

پا بسته بندي پا فله

جوجه كباب زعفراني  

دل بسته بندي منجمد

جگر بسته بندي منجمد

سنگدان بسته بندي منجمد

مرغ بشقابي  

مرغ درشت  

مرغ گوشتي تازه 1.8 منجمد

مرغ رنج 1700-1500 منجمد

مرغ رنج 1400-1300 منجمد

مرغ رنج1300-1200 منجمد

مرغ رنج1100-900 منجمد

سينه بسته بندي منجمد  

ران بسته بندي منجمد  

بال بسته بندي منجمد  

مرغ منجمد بالاي سا يز  

مرغ منجمد مادر  

خروس منجمد پدر  

ساق ران  

بازو بال  

بال ساده  

پودر گوشت