آسپرژیلوزیس درطیور آسپرژیلوزیس گروهی از بیماریهاست كه توسط گونه های آسپرژیلوس ایجاد می شود. این قارچ در كاه، خرده های چوب ، غبار، خاك و مواد غذایی خام یافت می شود. بروز آسپرژیلوزیس تنفسی در طیور تجاری معمول می باشد وبرای اولین بار در سال ۱۸۹۸ گزارش گردیده و می تواند به دو فرم زیر وجود داشته باشد : · آسپرژیلوزیس حاد: كه با شیوع شدید در پرندگان جوان همراه با درصد بالای ابتلا و تلفات (۵۰%) مشخص می شود. منبع اصلی این حالت،ماشین و تجهیزات جوجه كشی می باشد.· آسپرژیلوزیس مرمن: در پرندگان مسن اتفاق می افتد و منجر به ضرر اقتصادی می گردد. این بیماری معمولا" درپی تضعیف ایمنی ودر اثر استرس فیزیولوژیكی ، عفونت، تغذیه بد ویا مسمومیت ایجاد می شود.اتیولوژی: آسپرژیلوزیس فومیگاتوس ( ( A.fumigatus وآسپرژیلوزیس فلاووس (A.flavus) دوعامل اصلی ایجادكننده آسپرژیلوزیس می باشند. گونه های دیگری ممكن است مداخله داشته باشند كه شامل این موارد می باشند: A.nigrescens , A.amstelodami ,

A.niger, A.nidulans A.glaucus, A.terreus

آسپرژیلوزیس درطیور آسپرژیلوزیس گروهی از بیماریهاست كه توسط گونه های آسپرژیلوس ایجاد می شود. این قارچ در كاه، خرده های چوب ، غبار، خاك و مواد غذایی خام یافت می شود. بروز آسپرژیلوزیس تنفسی در طیور تجاری معمول می باشد وبرای اولین بار در سال ۱۸۹۸ گزارش گردیده و می تواند به دو فرم زیر وجود داشته باشد : · آسپرژیلوزیس حاد: كه با شیوع شدید در پرندگان جوان همراه با درصد بالای ابتلا و تلفات (۵۰%) مشخص می شود. منبع اصلی این حالت،ماشین و تجهیزات جوجه كشی می باشد.· آسپرژیلوزیس مرمن: در پرندگان مسن اتفاق می افتد و منجر به ضرر اقتصادی می گردد. این بیماری معمولا" درپی تضعیف ایمنی ودر اثر استرس فیزیولوژیكی ، عفونت، تغذیه بد ویا مسمومیت ایجاد می شود.اتیولوژی: آسپرژیلوزیس فومیگاتوس ( ( A.fumigatus وآسپرژیلوزیس فلاووس (A.flavus) دوعامل اصلی ایجادكننده آسپرژیلوزیس می باشند. گونه های دیگری ممكن است مداخله داشته باشند كه شامل این موارد می باشند: A.nigrescens , A.amstelodami , A.niger, A.nidulans A.glaucus, A.terreus اپیدمیولوژی : آسپرژیلوزیس فومیگاتوس میتواند به پوسته تخم مرغ تحت شرایط ایده آل رشد نفوذكند و در نتیجه جنین را آلوده نماید. جنین آلوده ممكن است با ضایعات وسیع هچ شود. اگریك تخم مرغ آلوده بشكند، تعداد زیادی هاگ آزاد می شود كه محیط هچری را آلوده می كند و ممكن است موجب شیوع شدید (پنومونی در جایگاه ) در پرندگان جوان شود. منبع آلودگی می تواند تجهیزات جوجه كشی، غبار، استفاده كاه در بستر و یا غذای كپك زده و همچنین تجمع و انباركردن كاه در سالن باشد. عوامل استرس زا( سرما، میزان بالای آمونیك،گردوغبار محیط) شیوع وشدت آلودگی راافزایش می دهند. اگر هاگهای قارچ آسپرژیلوزیس به تعداد كافی وجود داشته باشد تا حدی كه بتواند بیماری پایدار ایجاد كنند، می توانند باعث شیوع و همه گیری بیماری گردند ( آلودگی های هچری ها و یا سیستم تهویه هچری ). درگیری وغفونت اندامهایی مثل چشم ،مغز و بافتهای احشایی ممكن است از طریق عفونت سیستمیك حاصل از درگیری دستگاه تنفسی دیده شود.علائم كلینیكی : دیسپنه، نفس تنگی (با دهان باز نفس كشیدن به دلیل باز كردن گرفتگی مجرای هوا).سیانوز ( بدلیل كمبمود اكسیژن )و تنفس شدید مشاهده می گردد. اگرچشمها درگیر بیماری شوند:اقتالمیك، با یك تیرگی سفید خاكستری در یك یا هر دو چشم ممكن است ایجاد گردد.هنگامی كه ملتحمه چشم عفونی است ترشح از چشم مشاهده می گردد واگر مقدار زیادی از ترشحات در گوشه میانی چشم جمع شود ممكن است زخم قرنیه ای ایجاد نماید. درصورت آلودگی قارچی استخوان ،عفونت استخوان موجب بدشكلی ستون مهره می شود و منجر به فلجی ناقص در جوجه های جوان میگردد. علائم كلینیكی دیگر شامل آنسفالیت ، درماتیت گرانولوماتوز نكروتیك، آنوركسی، اسهال، لاغری مفرط،تشنگی زیاد.عدم تعادل بعلت رشد میسلیوم در سیستم عصبی است .

زخمها :

. زخمهایی كه دركیسه هوایی وبرونش ها دراثر رشد میسلیوم ها ونیز تولید هاگ آنها به رنگ خاكستری ، سبزیا سیاه دیده می شود . ۲. ندول های زرد یا خاكستری و یا پلاك هایی در ریه ،كیسه های هوایی و نای. این پلاك ها همچنین ممكن است درمحوطه صفاقی،كبد،مغز ویا درمحل های دیگر یافت شوند. ۳. عفونت كیسه ای هوایی در پرندگان بالغ به دو صورت دیده می شود: پلاك هایی با اندازه های گوناگون در برونش های قسمت خلفی قفسه سینه و یا كیسه های هوایی شكمی یا كیسه های هوایی متورم و حاوی مقدار ریادی از مایع ، و ترشحات فیبرینی چرك دار دیده می شود. ۴. آسیب های غشاء كیسه های هوایی شامل : ادم،نفوذ هتروفیل و ماكروفاژ، گرانولوماز، نكرو،Lymphohistiocytic pervasculitis ، تحلیل رفتن اپیتلیال و ترشحات سطحی می باشند.

كنترل : تخم مرغ های تمیز و غیر آلوده یا گندزدایی شده جمع آوری وسپس چیده شوند. · انكوباتور و هچری ها به دقت تمیز، ضد عفونی و گندزدایی شوند. · سیستم تهویه هچری ها بررسی و فیلترهای هوا بطور منظم و مرتب در هچری ها تعویض گردند. . فقط از تجهیزات جوجه كشی خشك و تمیز و بستر تازه وغذای فاقد قارچ استفاده شود. · مواد غذایی و تجهیزات جوجه كشی برای جلوگیری از رشد قارچ بطور مناسب نگهداری و انبار شوند. · ابزار و تجهیزات آبخوری و دانخوری از آلودگی به قارچ محافظت شوند. · جهت كنترل رشد قارچ و جلوگیری از آلودگی ، به جیره غذایی، مواد ضد قارچ اضافه گردد.

درمان : بطور معمول، درمانی برای آسپرژیلوزیس وجود ندارد، پس كنترل بیماری با كاهش آلودگی به قارچ ( توسط افزودن مواد ضد قارچ به غذا ) و به حداقل رسانیدن برخورد با عوامل خطرزا و آلوده كننده ، بستگی دارد.

● غلظت گاز آمونیاک

بالا رفتن تراکم گاز آمونیاک در سالنهای مرغداری باعث حالت تهوع و سوزش چشم کارگران مرغداری گشته و طیور را نیز آسیب رسان می نماید . میزان این گاز برحسب قسمت در میلیون [۱]ppm) )سنجیده می شود . بطور معمول میزان ppm۱۵ باعث ناراحتی انسان می شود و حداکثر غلظت مجاز برای مدت ۸ ساعت ppm۵۰ تعیین گردیده است . و اما در مورد طیور ؛ غلظت زیاد و مداوم گاز آمونیاک باعث کاهش فعالیت دستگاه تنفسی طیور میشود . در مورد طیور تخمگذار میزان ppm۳۰ برروی تولید تخم مرغ و وضعیت عمومی طیورآسیب رسانی محدودی اعمال می کند ولی میزان ppm۵۰ صدمات جدی بخصوص برروی رشد ایجاد می نماید . طیور می توانند غلظتهای بالاتر و تا بعضی مواقع به طور محدود تا حد ppm۱۰۰ را تحمل نمایند که در این حد تاولهایی روی سینه بروز کرده و مصرف آب نیز بالا میرود . این گاز در غلظت ppm۱۵۰ باعث کراتوکنژکتیویت ، تراکئیت و از بین رفتن مژه های نای می شود. از اینرو غلظت آمونیاک در سالن مرغداری نباید از حد ppm۲۵ تجاوز کند .

● و اما چگونه بر گاز آمونیاک سالنهای مرغداری غلبه کنیم ؟

ز اواسط قرن بیستم تاکنون ترکیبات مختلفی با مکانیسم های اثر متفاوت در رابطه با کنترل گاز آمونیاک در صنعت مرغداری در دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند . از میان این مواد ، فرمالین و عصاره درخت یوکا [۲] با استقبال بیشتری مواجه شد . ولیکن از میان این دو ماده عصاره درخت یوکا بازدهی بیشتر داشت چرا که این ماده دارای خاصیت پیوند با آمونیاک می باشد که باعث جلوگیری از رها شدن گاز آمونیاک از طریق فضولات طیور می شود. با گذشت سالها ترکیبات جدیدتری جایگزین موارد فوق شدند . این مواد علاوه برطیف عمل وسیع ، کاملاً بی ضرر نیز تشخیص داده شده اند . این ترکیبات که هم اکنون به طور گسترده ای در صنعت پیشرفته طیور اکثر کشورها مورد استفاده قرار می گیرند قادرند از فعالیت آنزیم اوره آز [۳] جلوگیری نمایند . از آنجا که منشاء تولید گاز آمونیاک درسالنهای مرغداری، بستر می باشد ـ که علت آن نیز تخمیر اوره فضولات طیور در بستر است ـ با استفاده از این ترکیبات تولید گاز مذکور در بستر متوقف می شود . از جمله این مواد می توان به پاد آمونیاک اشاره کرد . پاد آمونیاک که نوعی پودر خنثی کننده گاز آمونیاک می باشد محصول تکنولوژی ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۹ میلادی می باشد .

● طرز مصرف این ماده بسیار آسان بوده و به شرح ذیل است :

▪️ سیستم بستر : یک روز قبل از جوجه ریزی به صورت یکنواخت درروی بستر پخش شود (برای کل دوره ) ▪️ سیستم قفس : پس از هر نوبت کودکشی در زیر قفسها ونیز هر دو هفته یکبار برروی کود پخش شود . میزان مصرف این ماده که به صورت پودر با مش [۴] ۲۰ الی ۱۰۰ تهیه شده است ، ۲۵۰-۲۰۰ گرم درمتر مربع بستر می باشد . به طور مثال برای محاسبه میزان پاد آمونیاک مصرفی در سالنی که دارای عرض ۱۲ متر و طول ۹۰ متر باشد به ترتیب زیر عمل می شود : متر مربع ۱۰۸۰=۹۰*۱۲ کیلوگرم ۲۱۶ = گرم ۲۱۶۰۰۰= ۲۰۰*۱۰۸۰ کیلوگرم ۲۷۰ = گرم ۲۷۰۰۰۰= ۲۵۰*۱۰۸۰ بنابراین ۲۷۰-۲۱۶ کیلوگرم میزان مصرف پادآمونیاک در سالن فوق می باشد . این ماده در طی دوره پرورش در بستر فعال باقی مانده و باعث جلوگیری از تولید گاز آمونیاک و در نتیجه کاهش شدید بیماریهای تنفسی می شود . از مزایای دیگر این ماده می توان به موارد ذیل اشاره کرد : ▪️ کاهش بیماری کوکسیدیوز از طریق از بین بردن یا محدود کردن اووسیست های کوکسیدیوز . ▪️ کاهش رطوبت بستر ▪️ جلوگیری از اشاعه بوی زننده کود . ▪️ کاهش حشرات . ▪️ غنی شدن کود حاصل از فضولات طیور بدینصورت که کود مرغی را بعنوان یک کود فسفاته که دارای فسفر غیرمحلول است مطرح می نماید و این از آنجهت قابل اهمیت است که کودهای فسفاته دارای فسفر محلول در آب هستند و در اثر بارندگی به لایه های پائینی رفته و عملا" از دسترس ریشه گیاه خارج می شوند.

اگر گله مادر دارای سن کم باشد، احتمال ضایعات و تلفات اولیه‌اش بیشتر است. چرا که کیسه زرده کوچک‌تر و طاقت جوجه برای تحمل گرسنگی و تشنگی کمتر است. در نتیجه جوجه سریع‌تر و زودتر دچار افت و کم آبی بدن می‌شود. وزن جوجه نباید زیر 35 گرم باشد. اما حُسن گله مادر کم سن در این است که معمولاً تیتر ایمنی مادری مناسب‌تر و یکنواخت‌تری دارند. بنابراین سعی کنید جوجه حاصل از مادر کم سن را از مراکز خیلی دور از محل پرورش گله تهیه نکنید. - گله مادر پیر هم جوجه درشت تری دارد و تحمل جوجه نسبت به گرسنگی و تشنگی هم بیشتر است چرا که کیسه زرده بزرگ‌تر است. اما یکنواختی در گله پیر کمتر از گله جوان است و تیتر مادری هم معمولاً کمتر و ناهمگون‌تر است.

ال-كارنیتین یك تركیب غذایی نیمه ضروری می باشد؛ این امر بدین معناست كه سنتز آن ممكن است تحت شرایط خاص، به عنوان مثال در حیوانات جوان یا تحت استرس یا هنگام بیماری های عمومی یا گوارشی، ناكافی باشد.‌ ضمنا، میزان ال - كارنیتین تولید شده در بدن حیوانات جوان برای رفع نیاز آن ها كافی نمی باشد. بنابراین، وجود مقادیر كافی از ال-كارنیتین در جوجه های یك روزه امكان استفاده مطلوب و بهینه از چربی های موجود در باقی مانده زرده را فراهم می آورد. افزودن مقادیر ال-كارنیتین به جیره غذایی جهت اطمینان از یك آغاز بسیار خوب در جوجه های یك روزه ضروری است. این محصول حاوی ویتامین محلول در آب یعنی ویتامین های گروه‌B ، بیوتین و نیاسین است. در حال حاضر ویتامین های محلول در آب در روزهای نخست پس از خروج از تخم برخلاف ویتامین های محلول در چربی به كار گرفته می شوند. پس از خروج از تخم، ذخایر ویتامین های گروه ‌‌B در دسترس جوجه یك روزه بسیار اندك است. برای طیور، با سرعت رشد بسیار بالا، تامین مداوم این گروه از ویتامین ها و سایر ویتامین های محلول در آب كه قابلیت ذخیره سازی ندارند، بسیار ضروری است. به طور كلی این محصول باعث افزایش رشد و تولید، بهبود ضریب تبدیل، كاهش تلفات، افزایش یكنواختی گله، افزایش سطوح ال-كارنیتین موجود در تخم مرغ، افزایش قابلیت جوجه درآوری، افزایش كیفیت جوجه های یك روزه، افزایش وزن تخم مرغ و به عنوان افزایش دهنده كارایی سیستم ایمنی به كار می رود.‌

اهمیت تغذیه جوجه بعد از هچ و رابطه آن با عملکرد گله در آخر دوره

انجمن جوجه و تخم مرغ آمریکا و بنیاد جوجه آمریکا اعلام کردند که بر روی پروژه پژوهشی در وزارت کشاورزی آمریکا سرمایه گذاری کرده اند – خدمات پژوهش کشاورزی موسوم به ARS در شهر آتن ایالت جورجیا تحقیقاتی را انجام داده است که در آن ویروس های جدیدی در دستگاه گوارش طیور پیدا شده است. پروژه تحقیقاتی بخشی از از برنامه پژوهشی انجمن جوجه و تخم مرغ آمریکا است که شامل همه مراحل تولید مرغ و تخم مرغ و فرآوری آن ها می شود. چکیده کوتاهی از این پژوهش در زیر نشان داده شده است. گزارش کامل این پژوهش در وبسایت www.uspoultry.org به همراه پژوهش های دیگر انجمن آورده شده است. چکیده پروژه به شرح زیر است: پروژه شماره 648: تشخیص مولکولی گردش ویروس های روده ای جدید در طیور در ایالات متحده آمریکا (دکتر مایکل دی، وزارت کشاورزی آمریکا – خدمات پژوهش کشاورزی، آتن، جورجیا) دکتر مایکل دی (Michael Day) در خدمات پژوهش کشاورزی وزارت کشاورزی آمریکا و مرکز پژوهش ملی اخیرا پروژه تحقیقاتی را به اتمام رسانده است که در آن از آخرین تکنیک های ژنتیکی استفاده کرده است تا تعیین کند کدام یک از ویروس ها در دستگاه گوارش جوجه های صنعتی وجود دارد. وی ویروس های جدیدی را یافته است که ویژگی آن ها به خوبی مشخص نیست و در حال مطالعه روی آن ها است. این کار گامی مهم برای درک و کنترل مشکلات ویروسی روده است که در جوجه های گوشتی و بوقلمون ها رایج می باشد.

پروژه جدیدی با سرپرستی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و کمک مالی ۳ میلیون ۲۵۰ هزار دلاری در راستای ترویج مواد غذایی سالم و جلوگیری از گسترش مقاومت میکروب ها در برابر دارو (superbugs :میکروب هایی که نسبت به داروها مقاوم هستند) بر روی مزارع کشاورزی پنج کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان از منطقه آسیای مرکزی انجام می شود.

به گزارش ایانا از سایت فائو، پروژه فائو با حمایت روسیه در ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به مقامات کمک خواهد کرد تا بتوانند به گونه ای موثرتر برای جلوگیری از مقاومت میکروب ها در برابر داروها در سیستم های کشاورزی و مواد غذایی به اقدامات لازم مبادرت کنند.

بخش عمده ای از بودجه برای حمایت از سه اقدام به کار گرفته می شود:

۱- تقویت چارچوب های قانونی و حقوقی که زیر بنای تلاش ملی برای جلوگیری از مقاومت میکروب ها در برابر دارو در بخش کشاورزی و زنجیره مواد غذایی است که شامل توسعه استراتژی ملی می شود. ۲- ایجاد ظرفیت سیستم های نظارت ملی در راستای نظارت و تست مقاومت میکروب ها در برابر دارو در سیستم های غذایی.

افزایش آگاهی کشاورزان، متخصصان و مسوولان ایمنی مواد غذایی در زمینه سلامت حیوان و انسان، در مورد خطرات مقاومت میکروب ها و چگونگی مدیریت آن. تمرکز فائو بر مقاومت میکروب ها در برابر دارو در ۵ کشور آسیای مرکزی پروژه جدیدی با سرپرستی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و کمک مالی ۳ میلیون ۲۵۰ هزار دلاری در راستای ترویج مواد غذایی سالم و جلوگیری از گسترش مقاومت میکروب ها در برابر دارو (superbugs :میکروب هایی که نسبت به داروها مقاوم هستند) بر روی مزارع کشاورزی پنج کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان از منطقه آسیای مرکزی انجام می شود. به گزارش ایانا از سایت فائو، پروژه فائو با حمایت روسیه در ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به مقامات کمک خواهد کرد تا بتوانند به گونه ای موثرتر برای جلوگیری از مقاومت میکروب ها در برابر داروها در سیستم های کشاورزی و مواد غذایی به اقدامات لازم مبادرت کنند. بخش عمده ای از بودجه برای حمایت از سه اقدام به کار گرفته می شود: ۱- تقویت چارچوب های قانونی و حقوقی که زیر بنای تلاش ملی برای جلوگیری از مقاومت میکروب ها در برابر دارو در بخش کشاورزی و زنجیره مواد غذایی است که شامل توسعه استراتژی ملی می شود. ۲- ایجاد ظرفیت سیستم های نظارت ملی در راستای نظارت و تست مقاومت میکروب ها در برابر دارو در سیستم های غذایی. ۳- افزایش آگاهی کشاورزان، متخصصان و مسوولان ایمنی مواد غذایی در زمینه سلامت حیوان و انسان، در مورد خطرات مقاومت میکروب ها و چگونگی مدیریت آن. گفتنی است در مراسمی به مناسبت آغاز تلاش های مشترک، آنا پوپوا، سرپرست سرویس نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده فدرال روسیه ، متعهد شد که کشورش آماده ارایه تحقیقات اپیدمیولوژیک (۱) در راستای حمایت و بهبود همکاری های منطقه ای در زمینه مقاومت ضد میکروبی است. وی گفت: "مقاومت میکروب ها در برابر دارو، فقط یک موضوع برای تحقیقات علمی نیست، بلکه می تواند خطرات بسیاری برای سلامت انسان داشته باشد که می توان به بقایای آنتی بیوتیکی در مواد غذایی اشاره کرد. بنابراین ما نمی توانیم این تهدید را دست کم بگیریم، و باید به گونه ای عملی و علمی با این موضوع مقابله کنیم. " ماریا هلنا اسمدو معاون مدیر کل فائو، از فدراسیون روسیه برای تعهد خود در زمینه تقویت امنیت جهانی غذا و تغذیه ، از جمله حمایت از تلاش های فائو برای کمک به کشورهابرای مقابله با مقاومت میکروب ها در برابر دارو تقدیر کرد. وی گفت: "مقابله با مقاومت میکروب ها در برابر دارو، رابطه بسیار نزدیکی با سلامت، مراقبت های پزشکی، سیستم های تولید مواد غذایی سالم و محیط زیست دارد و کنترل نکردن این مساله می تواند به عنوان تهدیدی خطرناک در آینده به شمار آید." خوزه گرازیانو دا سیلوا، مدیر کل فائو، در نشست دو جانبه خصوصی با وزیر پوپوا، از وی برای کمک روسیه تشکر کرد و اقدام این کشور را به عنوان نخستین اهدا کننده عمده در زمینه حمایت از این کار در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، ستود. برگزاری کنفرانس در راستای افزایش آگاهی منطقه ای در راستای افزایش آگاهی در زمینه مقاله با مقاومت میکروب ها در برابر دارو در حوزه مواد غذایی و سیستم های کشاورزی منطقه، قرار است ماه آینده، فائو و روسیه کنفراسی بین المللی در زمینه ایمنی مواد غذایی و تحلیل خطرات (سوشی، ۱۸-۱۹ ماه مه) برگزار کنند. در این رویداد بیش از ۳۵۰ شرکت کننده از دولت ها، بخش خصوصی و جامعه علمی و همچنین متخصصان سلامت و تغذیه گردهم می آیند تا به تبادل تجربیات و بهترین شیوه ها در تغذیه و امنیت غذایی از جمله مقابله با مقاوت میکروب ها در برابر دارو بپردازند. مقاومت میکروب ها در برابر دارو (AMR : antimicrobial resistance ) چیست و چرا یک نگرانی در سیستم های غذایی به شمار می رود؟ افزایش استفاده از داروهای ضد میکروبی مانند آنتی بیوتیک ها در مراقبت های بهداشتی انسان و حیوان، همچنین سوء استفاده و استفاده نامناسب انها، به افزایش تعداد میکروب های مقاوم بیماری زا دربرابر داروهای مرسوم ، کمک کرده است، که این موضوع می تواند خطرات قابل توجهی برای سلامت انسان به دنبال داشته باشد. اما AMR ، تنها یک نگرانی در بیمارستان ها به شمار نمی آید، بلکه این نگرانی در مزارع و سیستم های غذایی نیز وجود دارد. این در حالی است که مواد غذایی می تواند ، پاتوژن میکروب های مقاوم را به انسان متنقل کند. و بیماری های حیوانی که به دلیل مقاومت میکروب در برابر دارو به سختی درمان می شوند، می تواند روی تولید مواد غذایی اثر گذار باشد و باعث ضرر و زیان مالی به کشاورزان شود.در سپتامبر سال گذشته، جامعه بین المللی برای پاسخ به تهدید فزاینده مقاومت ضد میکروبی (AMR)، طرح جهانی برای مقاومت میکروب ها در برابر دارو (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance) را تصویب کرد، طرحی که برای مقابله با AMR و توسط سازمان بهداشت جهانی توسعه یافته است و همچنین هماهنگی آن بر عهده سازمان بهداشت جهانی دام (OIE ) و فائو قرار دارد. این اقدام در درجه نخست بر روی حوزه مواد غذایی و کشاورزی متمرکز شده وفائو در این طرح خواستار اقدامات زیر است: ۱- بهبود آگاهی درباره مقاومت میکروب در برابر دارو در میان کشاورزان و تولید کنندگان، دامپزشکان و مقامات، سیاستگزاران و مصرف کنندگان مواد غذایی ۲- ایجاد ظرفیت های ملی برای نظارت در زمینه مقاومت میکروب در برابر دارو و استفاده از داروهای ضد میکروبی در مواد غذایی و کشاورزی ۳- تقویت اقدامات دولت ها در زمینه استفاده از مواد ضد میکروبی (AMU : antimicrobial usage ) و AMR در سیستم مواد غذایی و کشاورزی۴- ترویج شیوه های مناسب در سیستم های مواد غذایی و کشاورزی و استفاده عاقلانه از آنتی بیوتیک ها این در حالی است که خواص ضد میکروبی دارو از مسایل مهم است که به عنوان ابزاری مفید و موثر در درمان و پیشگیری بیماری های حیوانی کاربرد دارد. فائو حمایت خود را در زمینه کاهش و استفاده داروها در خوراک دام به عنوان یک گام مهمنشان داده است.

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت: ۱- epidemiology :همه گیرشناسی یا اِپیدمیولوژی ، مطالعه نحوه انتشار بیماری ها و عوامل بیمایزا ، توزیع بیماری ها در زمان ها ، مکان ها ، نژاد ها یا فرهنگ های خاص یا هر عاملی است که به سلامت مربوط باشد . منبع: ایانا

نکات کلیدی در تهیه جوجه یکروزه

تدابیر قطـع خـوراک و تاثیـرآن بر کیفیـت وضریــب تبــدیل گوشت مرغ

چگونگی جذب و متابولیسم ویتامینها

زیر مجموعه ها