روش کار اندازه گیري پروتئین در خوراك دام

نویسنده : دکتر علی مهماندوئی مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر

 Protein

1)هدف:

هدف از انجام این آزمایش اندازه گیري میزان پروتئین در خوراك دام می باشد.

 

2)وسائل مورد نیاز:

پیپت سرنگی

هیتر

دستگاه کجلدال

بالن 100 میلی لیتري

مزور 25 میلی لیتري

ارلن 250 میلی لیتري

لوله هضم

بورت

 

3) مواد شیمیایی مورد نیاز:

کاتالیست: 10 گرم سولفات مس را با 100 گرم سولفات پتاسیم و 1 گرم پودر سلنیم ترکیب کنید و پودر حاصل را در ظرف در بسته نگهداري کنید.

سود 40 درصد: 400 گرم سود را در بالن 1000 ریخته و با آب مقطر به حجم برسانید.

اسید بوریک 2 درصد: 20 گرم اسید بوریک را در بالن 1000 ریخته و با آب مقطر به حجم برسانید

متیل رد: 1/0 گرم متیل رد را در بالن 100 سی سی اتانول حل کنید.

4)روش کار:

یک گرم از نمونه را توزین نموده و در داخل لوله کلدال 150 میلی لیتري بریزید ، سپس به آن 8 گرم پودر کاتالیست و 15 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ بیافزایید.

سپس لوله را داخل اجاق هضم در دماي 350 درجه سانتیگراد هضم نمایید.

پس از تغییر رنگ نمونه به رنگ سبز فسفری، نمونه را از درون اجاق برداشته بگذارید تا سرد شود. سپس نمونه را طبق برنامه زیر به دستگاه بدهید:

زمان: 7 دقیقه

قدرت دستگاه: 60

سود: 60 میلی لیتر

اسیدبوریک: 20 میلی لیتر

بعد از اتمام کار دستگاه، بین 100 تا 150 سی سی عصاره گرفته می شود. این عصاره را با تیترازول اسیدکلریدریک 1/0 نرمال تیتر کنید و حجم اسید

مصرفی را یادداشت و در فرمول قرار می­دهیم و مقدار پروتئین بدست می­آید.

 فرمول