پاسخ یکسان جوجه های گوشتی به دی ال – متیونین رقیق شده (65%) و متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع

مترجمین : علی افسر ، شیما قندیلی – شرکت ایوانیک ایران

 

نکات کلیدی:

  • مطالعه فعلی که در مرکز تحقیقات TNO-ILOB کشور هلند انجام شده است نشان دهنده کارایی حیاتی 58% متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع در مقایسه با دی ال – متیونین میباشد.
  • آزمایش های انجام شده در مورد کارایی حیاتی منابع غذایی مختلف میبایست با یک طرح آزمایشی درست و همچنین روش آماری صحیح انجام گیرند .
  • تنها آزمایش پاسخ به سطوح مختلف با در نظر گرفتن سطوح مناسب در محدوده حساس به پاسخ و آنالیز رگرسیونی داده ها می تواند برآورد معتبری از کارایی حیاتی داشته باشد.
  • این آزمایش که شامل دی ال متیونین رقیق شده دارای خلوص تعیین شده 65% است نشان دهنده کارایی حیاتی مشابه (63% در مقابل 58%) با متیونین هیدروکسی آنالوگ می باشد.

 

اهداف:

بحث دامنه داری در موضوع روش آماری صحیح برای بررسی کارایی حیاتی منابع مختلف مواد مغذی ضروری وجود دارد . این مطالعه در مرکز تحقیقات TNO-ILOB هلند انجام شده است.

برای آزمایش کردن کارایی حیاتی متیونین هیدروکسی آنالوگ و دی ال متیونین ، چهار سطح مختلف از متیونین هیدروکسی آنالوگ ، دی ال متیونین و دی ال متیونین 65% رقیق شده در نظر گرفته شد.

اهداف تحقیق عبارت بودند از:

  • مقایسه کارایی حیاتی متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع با دی ال متیونین در جوجه های گوشتی نر، و
  • بررسی این که آیا آنالیز رگرسیون ابزار مناسبی جهت تعیین کارایی حیاتی منابع مختلف مواد مغذی هست یا نه

 

طرح آزمایشی : 

table1

چهار سطح مختلف دی ال متیونین و متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع (04/0، 08/0، 12/0 و 16/0 % ) هر کدام به  جیره  پایه ذرت – سویا که از نظر  متیونین + سیستین  دارای  کمبود

(  فقط 61/0%  ) بود ولی از لحاظ سایر مواد مغذی و انرژی کافی بود اضافه گردید (جدول 1 و 2) . در چهار تیمار آزمایشی از  دی ال متیونین که با گلوکز به اندازه 65% رقیق شده بود استفاده شد ،

در سطح یکسان دی ال متیونین خالص افزوده شده است.  مقادیر سطوح افزایشی  همه تیمارها  شامل دی ال متیونین ،  متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع و دی ال متیونین رقیق شده ، توسط آنالیز خوراک تایید شدند.

در مجموع 1170 جوجه نر نژاد کاب به 13 تیمار اختصاص داده شدند . هر تیمار دارای  شش تکرار بود (90 جوجه در هر تیمار  ). جوجه ها در قفس های باتری سکونت داده شدند. خوراک پلت و آب بدن

محدودیت در اختیار جوجه ها قرار گرفت . افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به عنوان معیار های عملکرد در نظر گرفته شد .

 table2

نتایج :

پاسخ جوجه ها به سطوح مختلف تیمارهای آزمایشی و کارایی حیاتی در بازه حساسی معنی دار بود . آنالیز رگرسیون این نکته را روشن کرد که پاسخ معیار افزایش وزن در متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع و دی ال متیونین

رقیق شده (65%) بسیار شبیه هم هستند (شکل 1). دی ال متیونین رقیق شده به عنوان یک " استاندارد داخلی" جهت بررسی اعتبار روش آنالیز رگرسیون و کارایی حیاتی متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع در نظر گرفته شد.

برای دستیابی به عملکرد یکسان ، متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع فقط به اندازه 57% (در مورد صفت افزایش وزن) و 58% (در مورد صفت ضریب تبدیل خوراک) نسبت به دی ال متیونین موثر است.

کارایی حیاتی دی ال متیونین رقیق شده برای افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به ترتیب 66% و 58% در مقایسه با دی ال متیونین خالص بود.

کارایی آنالیز رگرسیون به عنوان ابزار معتبر آماری برای تعیین سودمندی نسبی منابع مختلف مواد مغذی مورد تایید قرار گرفت . افزودن دی ال متیونین رقیق شده 65% ، منجر به عملکردی تقریبا معادل عملکرد جیره های

دارای متیونین هیدروکسی آنالوگ مایع شد.

شکل 1: افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در جوجه های گوشتی که با سطوح افزایشی دی ال متیونین ، دی ال متیونین 65% و متیونین هیدروکسی آنالوگ تغذیه شدند.

table3

منبع:

Project No. 268.524. A. J. M. Jansman, G. M. Beelen and J. de Jong TNO Nutrition and Food Research, Human and Animal Nutrition (ILOB) Wageningen.