اهمیت پاکیزگی آب آشامیدنی مرغ ها (بخش نخست)

از آنجا که مرغ ها دو برابر خوراکی که می خورند آب می نوشند، حفظ کیفیت آب بخش مهمی از تغذیه آن ها است.

یک عامل مهم که چگونگی کیفیت آب را مشخص میکند شمار باکتری هایی است که در آن به سر می برند (آلودگی باکتریایی) ، به همین سبب است که کارکنان و صاحب مرغداری باید از کیفیت میکروبی آبی که به گله داده می شود

آگاه باشند و اطمینان یابند که در سطح قابل پذیرشی قرار دارد.

پژوهشگران بسیاری می گویند که آب نوشیدنی گله در برابر آلودگی میکروبی بسیار آسیب پذیر است، حتی در مرغداری هایی که دارای سطح خوبی از مدیریت هستند، کیفیت آب می تواند ضعیف باشد.

افزون بر این ها، منبع آب آشامیدنی، چاه یا هر منبعی که آب از آنجا می آید، با توجه به فصول سال می تواند از نظر کیفیت تغییر کند. به همین سبب، می باید با یک برنامه منظم همیشگی، کیفیت آن آزمایش و هر کاری برای اصلاح آن لازم باشد انجام داده شود.

انجام چنین برنامه ای می تواند عملکرد گله را بهبود بخشد.

 Poultry Drinkers1

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی مرغداری

آب ، هنگامی ایمن محسوب می شود که:

  • جمعیت میکروبی آن صفر باشد،
  • سطح مقدار مواد معدنی آن به اندازه باشد،
  • و عامل آلوده کننده ای بر سر راه آن قرار نداشته باشد.

اما حضور برخی میکروب ها در آب، همیشه با بیماری در گله ارتباط ندارد مگر اینکه شمار آن از سطح بیماری زایی بگذرد.

جدول زیر سطح قابل قبول برخی میکروب ها را به صورت cfu در هر میلیلیتر آب نوشیدنی مرغداری نشان می دهد.

table1

سیستم آبرسانی در برابر باکتری ها آسیب پذیر است

اینکه منبع تأمین آب آشامیدنی مرغ ها از نظر شمار میکروبی قابل قبول باشد به این معنی نیست که شمار میکروب های آب، الزاماً در جایی که به جوجه ها / مرغ ها می رسد، در سطح قابل قبولی باشد. برآورد بار میکروبی آب که در زیر گفته می شود تنها برای این است که

نشان دهیم که چگونه بار میکروبی آب تا به جوجه ها برسد تغییر می کند.

table2

یک بررسی تازه، روی کیفیت آب در برخی مرغداری ها در ایالت آرکانزاس (آمریکا) نشان داده است که با وجود برنامه پاکسازی مرتب، بار میکروبی آبی که به مرغ ها می رسد در سطح قابل قبولی قرار ندارد.

نتایج این بررسی تأیید می کند که برنامه نظارت دایم برای ضدعفونی کردن آب آشامیدنی گله از ضروریات مدیریت مرغداری ها است.

گزارش آزمایشهای آب برای کیفیت میکروبی در همین ایالت نشان دهنده این است که بار میکروبی آب، برای نمونه سودوموناس و ای-کولای چه در مرغداری های کوچک و چه بزرگ، به گونه ای یکسان غیر قابل پذیرفتنی است.

برخی از گله ها گرفتار آلودگی کمپیلوباکتر هستند که از منبع آب سرچشمه میگیرد، زیرا کمپیلوباکتر ژژونی به آسانی در سرچشمه آب و نیز در لوله های آبرسانی رشد می کند.

 Poultry Drinkers 

شما می توانید به علت کاهش عملکرد مرغ ها پی ببرید اگر سیستم آبرسانی به کولیفرم و انتروباکتر آلوده باشد.

تانک ذخیره آب و لوله های آبرسانی و آبخوری ها می توانند به صورت منبع آلودگی سالمونلا درآیند و پاکیزه نگه داشتن آنها یک گام برای کنترل عفونت سالمونلا به شمار می آید.

آلودگی لوله های آبرسانی می تواند به گسترش بیماری های ویروسی، مانند بیماری های بورسای عفونی، آنسفالومیلیت پرندگان، پروتوزوآ و بیماری هایی مانند هیستومونیاسیس و کوکسیدیوز بی انجامد.

 

 منبع : شرکت نیکوتک