الگوی سیستم بسته مدیریت خودکامه: به عقیده مک گریگور، بر اساس مفرضات جنبه منفی یا بدبینانه (x) مدیر برای کارکنان سازمان نقش مثبتی را منظور نمی‌کند. به نظر آنها تعداد متوسطی از انسان‌ها دارای تنفر ذاتی از کار هستند و تا آنجا که ممکن باشد از کار کردن می‌گریزند. به علت ویژگی انسانی تنفر از کار، افراد باید به زور به کار وادار شوند، کنترل شوند، هدایت شوند یا با ابزار‌های تنبیهی مورد تهدید قرار گیرند تا تلاش‌های کافی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی انجام دهند. تعداد متوسطی از انسان‌ها ترجیح می‌دهند به آنهاگفته شود که چه کاری انجام دهند، خواهان اجتناب از مسوولیت‌پذیری هستند، غیرت و بلند همتی نسبتا کمی دارند و از همه بالاتر خواهان عافیت طلبی هستند. براساس این مفروضات چون شغل و کار فرد هیچ گونه انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند باید با محرک‌‌های خارجی، مثل پاداش و تنبیه، فرد را وادار به کارکنیم.