نصب دستگاه پرس پلت جدید ومخزن پلت در کارخانه کود پارس طیور گلستان

مرداد ماه 1401

  • در ادامه نوسازی و تکمیل خط تولید کارخانه کود پلت مرغی پارس طیور گلستان، دستگاه پرس پلت جدید ومخزن پلت در این کارخانه نصب گردید.

image
image
image
image