image
image
image
image

بازدید تیم فنی شرکت آرونا و آقای ژروم لموئن از کارخانه خوراک طیور پیگیر

مرداد ماه 1401

  • تیم فنی شرکت آرونا و آقای ژروم لموئن استاد دانشگاه سوربن فرانسه از کارخانه خوراک طیور شرکت پیگیر در حضور تیم فنی تولید کارخانه بازدید نموده و نقطه نظرات و راهکارهایی جهت بهبود فرآوری خوراک و کاندیشنیگ بهتر و دما و بخار بهینه جهت تولید پلت با کیفیت ارائه شد.