آیا فراهم بودن آب و خوراک به هنگام هچ به تندرستی جوجه ها کمک می کند؟

مدت زمان مطالعه : حدود 7 دقیقه

  • در هچری های قدیمی جوجه ها به هنگام سر در آوردن از تخم مرغ نه آب و نه خوراک دریافت نمی‌کردند و نخستین خوراک خود را پس از انتقال به مرغداریها یک روز پس از هچ دریافت می‌نمودند. اما به تازگی در برخی از هچری ها بی درنگ آب و خوراک در دسترس جوجه های تازه هچ شده قرار داده میشود.
  • اما آیا این روش مدیریت تازه به راستی کارآیی داشته و تندرستی و آسایش جوجه‌ها را فراهم می‌کند؟ آقای دوگ کرور یکی از دانشمندانی که به این پرسش پاسخ آری می‌دهد. به باور او خوراک و آبرسانی بی درنگ پس از هچ شدن سبب افزایش رشد دستگاه گوارش می شود و در عمل از استرس جوجه ها و آسیب پذیری آنها در برابر بیماری ها می کاهد و نیز نرخ رشد آغازین آنها را بهبود می بخشد. آقای کرور استاد دانشگاه بخش علوم خوراک و تغذیه دانشگاه آلبرتا می‌افزاید: «دسترسی زودهنگام به خوراک و آب به ویژه به خوراک به دستگاه گوارش امکان می دهد که زودتر آغاز به رشد کند.»
  • پروفسور تاد اپلگیت رئیس بخش علوم طیور دانشگاه جورجیا نیز با این روش موافق است و می‌گوید «ما از چند سال پیش تاکنون چندین آزمایش روی پولت ها انجام داده ایم و مهمترین چیزی که به آن دست یافتیم، تاثیر دراز مدت این روش روی عمر سلول های دستگاه گوارش بود»
  • در شرایطی که رساندن جوجه ها به مرغداری به تاخیر می‌افتد و جوجه ها ۴۸ ساعت بدون خوراک و آب به سر می برند، شمار مرگ سلول های دستگاه گوارش بیشتر می شود و فعالیت پرشمار شدن آنها کاهش می یابد که پیامد آن کوتاه تر بودن پرزهای دیواره دستگاه گوارش است. تاثیر همانندی نیز روی وزن پولت ها در چهار روز نخست باقی می ماند.
  • گزارش این آزمایش در مجله علوم طیور سال ۲۰۰۵ به چاپ رسیده است دو سال پیش نیز نتیجه همانندی از آزمایش فارمی در مجله اپلاید پولتری منتشر شد. این تیم پژوهشی رشد دستگاه گوارش و موکوس روده ای در جوجه هایی که ۲۴ ،۴۸ و ۷۲ ساعت پس از هچ شدن به آنها آب و خوراک داده بودند با هم مقایسه کرد.
  • نتیجه ای که این دانشمندان گرفتند این بود که آب و خوراک می‌توانند روی رشد پرز های روده ای جوجه ها پس از هچ شدن تاثیر بگذارد و این نشان می‌دهد که آب و خوراک می باید بی درنگ پس از هچ شدن جوجه ها به آنها رسانده شود.

image

  • الیجا کیاری دستیار استاد بخش علوم دامی دانشگاه گالپه اونتاریو نیز می‌گوید که «تغذیه جوجه ها بی درنگ پس از هچ، رشد دستگاه گوارش و نرخ رشد جوجه ها را تقویت می کند و نیز از استرس آنها و آسیب پذیری شان در برابر بیماری ها می کاهد».
  • به گفته آقای کیاری دوره بی درنگ پس از هچ در رشد مورفولوژیکی روده بسیار اهمیت دارد تا جوجه ها بتوانند خوراک را هضم کنند و از مواد مغذی آن بهره ببرند پژوهش های گسترده نشان دادند که ۴۸ ساعت گرسنگی جوجه ها پس از هچ شدن سبب ضعف روده و کارایی آن ها در مقایسه با جوجه هایی که بی درنگ پس از هچ تغذیه شده‌اند شده است.
  • به گفته این پژوهشگر بنابراین هر تکنولوژی که کاربرد آن اطمینان دهد که جوجه ها پس از هک بی درنگ تغذیه می‌شوند تاثیر چشمگیری در روی عملکرد آنها و تندرستی شان در همه عمر آنها خواهد داشت. آقای کارور تایید کرد که «جوجه ها پس از هک می توانند آب بنوشند خوراک بخورند و سپس یک چرت کوتاه بزند و این آن چیزی است که مرا قانع می کند»
  • وی گفت «نمی داند آیا دانشمندان به رفتار و آسایشی که این جوجه ها نسبت به جوجه هایی که پس از هچ تا ۴۸ ساعت از آب و خوراک محروم بودند دارند توجه میکنند یا نه؟»

منبع: نیکوتک