اثر هیستامین در پرورش طیور

مدت زمان مطالعه : حدود 7 دقیقه 

بسیاری از مسائل و مشکلات مرغداری‌ها در شرایط آب و هوای گرم ناشی از اثرات سوء ترکیبات شیمیایی خاصی به نام آمین‌های بیوژنیک (Biogenic Amines) هستند. آمین‌های بیوژنیک ترکیباتی هستند که در اثر دکاربوکسیلاسیون (Decarboxylation) اسیدهای آمینه و بطور طبیعی در گیاهان، حیوانات و موجودات میکروسکوپی تولید می شوند. فاکتورهایی که می توانند در افزایش آمین‌های بیوژنیک در مواد مصرفی دخالت داشته باشند عبارتند از:

1- وجود زمینه مساعد برای رشد میکروارگانیزم‌ها در مواد

2- وجود اسیدآمینه آزاد در مواد

3- وجود آنزیم‌هایی که در واکنش تولید این آمین‌ها دخالت دارند، یکی از این آمین‌های بیولوژیک هیستامین است. در یک مورد از بررسی علل عدم رشد و بالا بودن راندمان تبدیل غذایی در یک مزرعه پرورش مرغ گوشتی در آمریکا که منجر به تشخیص وجود آمین‌های بیوژنیک در دان مصرفی گله گردید، نشانی‌های زیر در کالبدگشایی بوضوح دیده شدند:

1- افزایش حجم پیش معده و ایجاد تغییراتی در غدد آن

2- وجود زخم در سطح سنگدان

3- وجود مقدار زیادی غذای هضم نشده در مدفوع

4- وجود مقدار زیادی موکوس به اضافه سلول‌های اپی تلیال در قسمت‌های فوقانی روده.

حذف پودر گوشت و پودر پرمصرفی از جیره غذایی این گله باعث کاهش نشانی‌ها به مقدار زیاد و بهبود عملکرد گله گردید و تجربه آزمایشگاهی این مواد وجود مقدار متنابهی از آمین‌های بیوژنیک را در آنها ثابت کرد. بررسی‌هایی که درباره چگونگی نگهداری و تهیه پودرگوشت بعمل آمد مشخص کرد که مازاد كشتارگاه قبل از اینکه به دیگ‌های پخت منتقل شود، مدت ۴۸ ساعت به همان صورت نگهداری می‌شده است. با رفع این اشکال و پخت سریع مازاد، مقدار آمین‌های بیوژنیک موجود در آنها به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. رعایت نکات زیر باعث کاهش مشکلات مزارعی خواهد شد که از مازاد كشتارگاهی و پودر ماهی در جیره‌های غذایی گله‌های خود استفاده می‌کنند:

1- از تهیه‌کننده مازاد کشتارگاهی باید خواسته شود که مازاد كشتار باید هرچه سریع‌تر تبدیل به پودر گوشت و سایر فرآورده‌های مورد مصرف گردد.

2- مازاد کشتاری که فساد میکروبی در آن صورت گرفته باشد دارای بوی مخصوصی بوده و نباید تبدیل به فرآورده قابل مصرف در تغذیه دام و طیور گردد.

3- چربی‌هایی که از همان تولیدکننده پودرگوشت تهیه می‌شوند باید اسیدهای چرب آزاد مورد آزمایش قرار گیرند و اگر میزان آنها بیش از ۱۰ درصد باشد باید مشکوک به استفاده از مازاد كشتار فاسد برای تهیه پودرگوشت و چربی بود.

منبع:   ماکی دام