image

اخذ گواهینامه ی ایمنی غذایی ISO 22000-2018 کارخانه ی خوراک طیور کردکوی

مهر ماه 98

  • شرکت پیگیر به منظور اخذ گواهینامه ی مدیریت ایمنی غذایی ISO 22000 – 2018 ، در تیرماه 1398 اقدام به عقد قرارداد با یکی از شرکت های خدمات مهندسی مشاور نمود که مراحل مختلف اخذ گواهینامه ی مورد اشاره شامل : عارضه یابی، ارزیابی ، تکمیل مدارک و مستندات انجام و از روز اول مهر ماه 1398 اجرای کامل استاندارد آغاز گردید.
  • همچنین ممیزی آن با سرممیزی آقای مهندس باهوش سرپرست خط تولید کارخانه شروع شد که در مرحله ی آخر، ممیزی نهایی جهت اخذ گواهینامه ی ISO 22000 – 2018 در دهه ی اول مهرماه 1398 توسط کارشناس مربوطه انجام و گواهینامه صادر شد.