image
image
image
image
image
image

استفاده بهینه از ضایعات کارخانه‌ها در واحدهای مختلف شرکت

فروردین ماه 1402

  • استفاده از ضایعات برای نصب دمپر و سایبان هواکش در فارم نیلوفر
  • استفاده از ضایعات مربوط به جوجه‌کشی برای ساخت جاکفشی واحد
  • استفاده از ضایعات سالن سوخته واحد، برای بستن محوطه منبع‌های آب فارم
  • استفاده از ضایعات برای قفسه دارو انبار
  • استفاده از ضایعات سالن سوخته واحد برای محوطه مسقف (محل قرار گیری تله‌ها و تراکتور) 
  • استفاده از لوله‌های ضایعات سقف مرغ ماهی برای ۱۷۰ متر فنس‌کشی واحد نیلوفر