image

انعقاد قرار مشاوره در امور تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه

فروردین ماه 99

  • قرارداد مشاوره سیستم تصفیه فاضلاب کشتارگاه به منظور ارائه طرح کارآمد و قابل اجرا برای اصلاح رویه تصفیه فاضلاب تولیدی کشتارگاه و ارائه راهکارهای عملی منعقد گردید.
  • این قرارداد در جهت بهینه سازی مستمر تصفیه خانه با در نظر گرفتن ظرفیت کشتار و مشخصات فنی و بهداشتی قابل قبول ارگان های ذیربط (حفاظت محیط زیست و مرکز بهداشت و…) می باشد  .