اهمیت تغذیه در دوران جنینی

مدت زمان مطالعه : حدود 10 دقیقه 

مقدمه

 • طیور جدید نســبت به اجداد خود، بــه دلیل دارا بودن نیازهــای متابولیکی بیشــتر،دارای رشد ســریعتری هستند، بعلاوه در بیســت سال گذشته طول دوره پــرورش کاهش یافتــه در صورتی که طول دوره جنینــی تغییری نکرده اســت به همین دلیل نســبت دوره جنینی به کل زندگــی از 20 الی 25 درصد به 30 الی 40 درصد افزایش یافته اســت.
 • به همین دلیل دوره انکوباســیون یا جنینی از اهمیت خاصی برخوردار شــده اســت. بعلاوه دوره قبل از تولد یک دوره بســیار حیاتی برای رشد و نمو اســت؛ زیرا در این دوره، جنین به انرژی زیادی برای هچ شدن نیاز دارد و تا زمانی که پرنده به غذای خارجی دسترسی پیدا کند بایستی از مواد غذایی موجود در ذخایر خود استفاده نماید.
 • هنگامی که جوجه تفریخ میشــود تا زمانی که به غذای خارجی دسترســی پیــدا کند، ذخایر گلیکوژن بدن یک نیاز برای بقا اســت. تاخیر در اســتفاده و هضم فوری غذا توســط پرنده میتواند ظرفیت ژنتیکی پرنده را برای رشد و تولید گوشــت محدود ســازد.
 • به هر حــال ضرر و زیان ناشــی از این موارد میتواند به جنین اجازه دهد تــا در اواخر دوره جنینی که احتیاجات جنین به شــدت افزایــش میباید، از مــواد غذایی خارجی اســتفاده کند.
 • در دوره آخــر جنینی که جنین مایــع آمنیونی را می بعلد بهترین زمــان برای تغذیه داخل تخم مرغ اســت؛ زیرا ماده غذایی تلقیح شــده همراه با مایع آمنیونی وارد بدن جنین میشــود و جنین از آن اســتفاده خواهد کرد.
 • تعداد زیادی آزمایش برای توســعه تکنیک های تزریق به داخل تخم مرغ و تغذیه جنینی انجام شده اســت و اثرات مختلف این نوع تزریقات بر رشد، ظرفیت هضمی و وضعیت گلیکوژن در جوجه ها مورد بررســی قرار گرفته اســت.
 • ثابت شده که بهتریــن زمان تزریق در تخم مرغ برای تغذیــه جنینی، تزریق در 17-18 روزگی انکوباسیون و میزان تزریق 22-25 روزگی انکوباسیون و مناسب ترین میزان ماده تزریقی کمتر از 1/5 میلی لیتر اســت. همچنین بایســتی در نظر داشــت که ترکیبــات غذایی در مایع تزریقی نبایســتی از محدوده اســمزی آمنیون تجاوز کند.
 • آزمایشــاتی که سریعا در بعد از هچ انجام شد؛ نشان داد که جوجه هایی که در زمان جنینی تغذیه شده بودند دارای عملکرد رودهای مشابه با جوجه هایی بودند که در روز دوم بعد از هچ قرار داشته و مورد تغذیه زود هنــگام قرار گرفته بودند.
 • این آزمایــش اهمیت تغذیه و بخصوص تغذیه در دوران جنینی را مشخص میکند.

image

 • هــم در جوجه هــا و هــم در بوقلمون هــا، تغذیــه جنینی ظرفیــت هضمی جوجه های متولد شــده را افزایش میدهد،در نتیجه سطح روده برای جذب مــواد به شــدت افزایش یافتــه و فعالیت آنزیم هــای بروش بــرودر و انتقال گلوکز و اســید آمینه از عرض غشاء را ســرعت میبخشد.
 • تزریق مواد غذایی بــه داخل تخم مرغ بیــان ژنی آنزیم های بــروش بــرودر را افزایش میدهد،بنابراین انتقال مواد غذایی نیز بیشــتر میشــود.
 • این افزایش رشد به وسیله تغذیــه جنینــی، باعــث افزایــش وزن در زمان تولــد به میــزان 4-2 درصد شــده و این افزایش وزن تا هفتــه اول ادامه خواهد یافــت. زرده موجود در تخم مرغ، چربــی را برای جنین فراهم میکند که جنیــن این چربی را برای رشد اکسید کرده و از آن استفاده میکند.
 • ترکیب چربی زرده به جیره مرغان مادر وابســته اســت و معمولا در صنعت از چربی های با کیفیت پائین در این مورد اســتفاده میشود (سطوح آنتی اکســیدان کم و چربی های اکسید شده فراوان) که این شــرایط محیط نامناســبی را برای توسعه جنین که به چربی وابســته اســت ایجاد میکند. در حــدود روز چهاردهم انکوباســیون جنین برداشت اســیدهای چربی را که احتمال پروکسیداسیون لیپیدی را افزایش میدهد بیشــتر میکند.
 • وقتی که جوجه تفریخ میشــود اســتفاده از غشــاء کوریوآلانتوئیس را جهت تنفس کاهش مییابد تا تنفس ششی اتفاق بیفتد؛ در این صــورت افزایش رادیکال های آزاد قابل پیشبینی اســت.
 • همچنین چربی ها (اسیدهای چرب غیر اشباع) به عنوان یک سوخت ضروری در قلب و مغز مورد اســتفاده قرار میگیرد. اســتفاده از آنتی اکسیدان ها، چربی ها و کلســترول را از پروکسیداســیون در مدل هــای حیوانــی محافظت میکند.
 • گزارش شــده که ویتامین ای و آنتی اکســیدان های دیگر بــا افزایش IgM در بوقلمون و افزایش IgG در جوجه های گوشــتی باعث بالا رفتن پاسخ ایمنی میشود.
 • علاوه بر افزایش سیســتم ایمنی، تزریق ویتامین ای در حدود 14 روزگی انکوباســیون (زمان اکسیداســیون اســیدهای چرب) میتواند تولید رادیکالهای آزاد را که باعث خطر جدی بر روی اســیدهای چرب با کیفیت پایین به مرغــان تخمگذار به عنوان یک منبع انــرژی ارزان قیمت میتواند با تزریق آنتی اکســیدان برای محافظت لیپیدهای زرده و غشــاء پلاســمایی ســلول ها از تخریب، مورد اســتفاده قــرار گیرد.
 • علاوه بر ایــن افزایش وقوع پراکسیداسیون چربیهای غشــاء به وسیله رادیکال های آزاد میتواند برای ســامتی جنین خطرســاز باشــد، به همین دلیل تزریق آنتی اکسیدان ها از چربی های غشــاء در برابر رادیکال های آزاد محافظت کرده و کاربرد چربی ها را برای تولید انرژی در بهبود هچ افزایش میدهد.

صنعت مرغداری – سال 24 ام – شماره 140 نویسنده:جالل ساالری ( کارشناس ارشد تغذیه طیور)