گزارش تصویری بازدید از مرکز تحقیقاتی شرکت Adisseo فرانسه

مهر ماه 98

آقای مهندس نوروزی از مدیران ارشد شرکت پیگیر از مرکز تحقیقاتی شرکت Adisseo فرانسه ، شامل فارم های تحقیقاتی ، آزمایشگاه های مدرن و همچنین سایت تولید میتونین و ویتامین های خالص بازدید کردند .