بررسی امکانات آزمایشگاهی بخش های مختلف شرکت پیگیر

بهمن ماه 98

image

  • در جهت گسترش فعالیت های زنجیره تولید گوشت مرغ پیگیر جلسه ای با حضور آقایان سید علی پوربخش از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ، مهندس شهریار نوروزی و دکتر پیمان قائمی در محل مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر برگزار شد.
  • در این جلسه امکانات آزمایشگاهی بخش های مختلف زنجیره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و جهت یکپارچه سازی و توسعه فعالیت های آزمایشگاهی برنامه ریزی گردید.