image
image
image
image

بهره برداری از دفتر جدید کارخانه جوجه‌کشی ‌

خرداد ماه 1402

  • بهره برداری از دفتر جدید کارخانه جوجه‌کشی
  •  ساخته شده در مدت شش ماه
  • تمام مراحل طراحی، اجرا و نظارت توسط پرسنل خوش‌ذوق و توانای شرکت پیگیر انجام شده است. ‌