تاثیر ارتفاع آبخوری های نیپل بر عملکرد طیور گوشتی

مدت زمان مطالعه : حدود 5 دقیقه

آبخوری‌های نیپل (پستانکی) بیشترین کاربرد را در مزارع پرورش طیور گوشتی در سراسر دنیا دارند. برخی از مزایای این آبخوري‌ها عبارت از عدم نیاز به کارگر جهت نظافت آبخوری‌ها، اتلاف کمتر آب و کاهش آلودگی در مراحل فرآوری لاشه‌ها می‌باشد. اخیرا پژوهشگران دپارتمان کشاورزی ایالت می‌سی‌سی‌پی آمریکا طی دو آزمایش با استفاده از ۳۲۰۰ جوجه خروس تأثیر آبخوری ناودانی در مقایسه با سه ارتفاع متفاوت آبخوری نیپل را در افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی مورد مقایسه قرار دادند.
پرندگان تحت آزمایش در سالن پن‌ بندی‌شده با بستر و دمای کنترل‌شده در ۲۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد پرورش یافتند. آبخوری‌های نیپل در سه وضعیت کوتاه (بدون کشش گردن و نوشیدن آب از جانب منقار)، متوسط (با کشش گردن و نوشیدن آب از انتهای منقار) و بلند (ابتدا بالا آوردن سینه، سپس کشش گردن و نوشیدن آب از انتهای منقار) قرار گرفتند. ارتفاع نیپل‌ها هفته‌ای دو بار با مشاهده چشمی تنظیم می‌شد.
استفاده از آبخوری‌های ناودانی منتج به افزایش وزن بیشتر پرندگان گردید. طیوری که از نیپل استفاده می‌کردند در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد اختلاف معنی‌داری در ضریب تبدیل نداشتند اما این مقدار بصورت رقومی با افزایش ارتفاع نیپل اضافه گردید. در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد نیز الگوی یکسانی مشاهده گردید.
با این تفاوت که اختلاف بین تیمارها از نظر آماری معنی‌دار بود. علت این نتایج را می توان چنین تقسیم تفسیر نمود که نوشیدن آب از نیپل‌ها یک امر غیر طبیعی برای پرنده است و کشش بیشتر گردن و بویژه در مواقع له‌له زدن موجب آثار زیانباری در افزایش وزن و ضریب تبدیل طیور گوشتی می گردد.

منبع: ماکی دام