image

تغییر و اصلاح تانک فرمولاسیون مایعات و افزودنی‌ها – شرکت پروتئین ایمن تاب

اردیبهشت ماه 1402

  • با توجه به بازدیدهای بهداشتی طبق رویه اجرایی پاکسازی و ضدعفونی C&D توسط مسئولین بهداشتی شرکت، مقرر شد که تانک فرموله مایعات و افزودنی تعویض گردد. بر همین اساس تعویض‌ و نصب توسط همکاران فنی شرکت انجام گرفت.