image

جلسه رئیس نظام دامپزشکی استان گلستان و مدیر واحد تحقیق و توسعه

دی ماه 98 

  • جلسه دکتر شکیبائی (رییس نظام دامپزشکی استان گلستان) و دکتر قائمی در محل مرکز آموزش شرکت پیگیر برگزار گردید.
  • در این جلسه در خصوص همکاری در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در رشته های زیر گروه دامپزشکی و طیور جهت آموزش مشترک کارکنان شرکت پیگیر و اعضای نظام دامپزشکی استان تصمیم گیری انجام شد.