image

حضور کارکنان فنی شرکت پروتئین ایمن تاب در سمینار راهکارهای SKF

آذر ماه 98

  • با توجه به حساسیت کارکرد بیرینگ در ماشین آلات و همچنین در نظر گرفتن هزینه های مرتبط سمیناری با عنوان راهکارهای SKF * جهت افزایش بهره وری در صنایع توسط شرکت پشتیبان صنعت گلستان در کانون طه گرگان برگزار گردید.
  • ازین رو تیمی از شرکت پروتئین ایمن تاب شامل فنی کاران آقایان مجید باغانی ، جابر قربانیان و آقای مهدی پارسایی تبار در این سمینار حضور یافتند.
  • تدریس این سمینار توسط جناب آقای مهندس خشایار حاجی احمد انجام گردید. محورهای اصلی این سمینار روش های صحیح نصب و مونتاژ ، پایش وضعیت CM و آنالیز خرابی بیرینگ ها بوده است.
    * شرکت SKF یک شرکت سوئدی است که نام خود را از نام سوئدی Svenska Kullagerfabriken AB به معنای کارخانه تولید بلبیرینگ گرفته شده است.