رسیدگی به تندرستی روده

مدت زمان تقریبی مطالعه : 12 دقیقه

هم در زمینه انسان، و هم جانوران، توجه روزافزونی به تندرستی و تمامیت دستگاه گوارش، و در رابطه آن با بهبود سلامت، و تقویت سطح ایمنی، نشان داده می‌شود.
این توجه، تنها برای کنترل عوامل ناتندرستی نیست، بلکه به ایجاد مانع فیزیکی کارآمد برای پیشگیری از ورود بیماری‌زاها به درون بدن، و کاستن از چالش‌های سیستم ایمنی و نفوذ عوامل بیماری‌زا به درون بدن را نیز دربر می‌گیرد.
متخصصین علم پزشکی، تندرستی دستگاه گوارش، مانند مورفولوژی روده و توازن باکتریایی را با پیش آمدن مشکلات قلبی مرتبط می‌دانند. شواهدی که نشان می‌دهند شیوه زندگی و نوع تغذیه انسان با اثرگذاری روی توازن میکروبیوم (جمعیت میکروبی) دستگاه گوارش، با بیماری‌های قلبی ارتباط دارند رو به افزایش است.

سلامتی دستگاه گوارش طیور

در دامپزشکی، سلامتی دستگاه گوارش، هر روز بیشتر از پیش به‌ویژه باتوجه به مصرف پروبایوتیک‌ها برای متوازن ساختن و بازسازی دوباره جمعیت میکروبی که در دستگاه گوارش زندگی می‌کنند (میکروبیوم یا میکروفلور) و در اثر مصرف آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد آسیب می‌بینند، مورد بحث قرار گرفته است.
دکتر T.A.Niewold استاد دانشگاه Leuven بلژیک می‌گوید جستجو برای یافتن جانشین‌های غیرآنتی‌بیوتیکی، باید پیرامون موادی باشد که بتوانند مانند آنتی‌بیوتیک‌ها سیستم التهابی دستگاه گوارش را کنترل کنند.
از آنجا که پدیدآورنده التهاب در دستگاه گوارش احتمالاً تنها یک عامل نیست، یافتن تنها یک فرآورده، که بتوان آن را مستقیماً جانشین آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد کرد، کار پیچیده‌ای است.
برای یافتن فرآورده‌های جانشین آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد، مرغداری‌ها می‌باید عوامل تهدیدکننده سلامتی را هدف قرار دهند، و در همان حال بایوسکیوریتی را نیز بهبود بخشند.
در زمینه مواد خوراکی، داشتن یک استراتژی دوگانه، برای تقویت دفاع فیزیکی و ایمونولوژی مرغ‌ها، همراه با متوازن ساختن فلور میکروبی دستگاه گوارش روزبه روز رایج‌تر می‌شود.
التهاب دستگاه گوارش سبب می‌شود که مواد هضم شده به‌خوبی جذب نشوند، که پیامد آن ضعف عملکرد مرغ‌ها خواهد بود، و اگر وضع ایمنی بدن مرغ ضعیف باشد شدت آسیب وارده به تولید شدیدتر می‌شود.

عوامل التهاب دستگاه گوارش:

• خوراک / هضم پروتئین
• باکتری‌ها
• ویروس‌ها
 مایکوتوکسین‌ها
• کم‌آبی بدن
• واکسن‌ها
• مواد بیگانه
• و….

التهاب میتواند در هرجا از دستگاه گوارش، به ویژه در روده کوچک، پدید آید. بنابراین رساندن فرآورده‌ای که بتواند التهاب را در روده کوچک کنترل و به مرغ کمک کند، اهمیت اساسی دارد.
برای دستیابی به سلامتی دستگاه گوارش، به ویژه روده کوچک مرغ، می‌باید از فرآورده‌هایی استفاده کرد که با کنترل التهاب، تقویت سلول‌های بافت پوششی، و ایجاد توازن باکتریایی، بتوانند تندرستی جانور را تأمین کنند.

برنامه کنترل سلامتی روده می‌باید شامل رسیدگی به:

• محیط زیست
• تغذیه
• موکوس دستگاه گوارش
• توازن میکروبی دستگاه گوارش،باشد.

عوامل کلیدی اثرگذار روی سلامتی مرغ‌های شما:

image
image
image

باتوجه به عواملی که در بالا یادآوری شدند، مرغداران می باید با در پیش گرفتن تدابیر درست مدیریتی از پیامدهای حذف آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد پیشگیری کنند.
«پروتکسین» با حذف رقابتی باکتری‌ها و بر انگیختن سیستم ایمنی طبیعی و حذف باکتری‌های بیماری‌زا به‌ویژه کلستریدیا و ای-کولای، از پیش آمدن بیماری‌های گوارشی پیشگیری می‌کند.

منبع: نیکوتک