image

صدور استاندارد های پروتئین ایمن تاب

مرداد ماه 99

با توجه به اتمام اعتبار سه ساله لایسنس های ایزو 9001 و 22000 و HACCP ، در یک روز کاری توسط سرممیز شرکت BRS جناب آقای مهندس بهنام ممیزی با حضور تیم ایمنی مواد غذایی انجام شد
در طی این عملیات کلیه فرآیندها و عملکردهای کلیدی شرکت مرتبط با این استانداردها مورد بررسی قرار گرفت، در انتها جلسه با رضایت کامل ایشان به پایان رسید.