image

مصاحبه جهت جذب مدرس حق التدریس در هنرستان های طرح برون سپاری مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر

مرداد ماه 99

  • جهت بکارگیری مدرسان حق التدریس در هنرستان های طرح برون سپاری مرکز آموزش علمی- کاربردی شرکت پیگیر مصاحبه از بیست و هفت نفر از افراد رشته های زیر گروه علوم دامی، دامپزشکی، زراعت و گیاهپزشکی در طی چهار روز با همکاری واحد آموزش و حراست انجام شد.