برای ارسال مقاله و رزومه کاری خود نیز با ذکر موضوع میتوانید فایل مورد نظر را ارسال فرمایید.