پلت مرغی چیست؟ ( بخش دوم)

مدت زمان مطالعه : حدود 8 دقیقه 

گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه شرکت پیگیر

مقدار و طریقه مصرف کود مرغی پلت و غنی شده

  • به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بی کربنات در آب های آبیاری، کمی مواد آلی در خاک های باغی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان و با عنایت به کمی تحرک اثر کودهای مصرفی، به ویژه کودهای فسفاته و سولفاته و عدم رعایت مصرف صحیح و بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار عدم تغذیه صحیح هستند.
  • به همین دلیل روشن کود دهی درباغ های میوه اولویت خاص یافته است. یکی از بهترین و ساده ترین روش های درست کود دهی اعمال روش چال کود است.

چگونگی اجرای روش چال­کود در باغ­های میوه:
1– محل حفر چاله : در ابتدا بایستی چاله هایی در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چاله ها در 1/3 قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر شود. علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت آن است که بیشتر ریشه های جوان و فعال در آن منطقه قرار می گیرند توانایی ریشه های جوان و فعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشه های اصلی و قطور درختان می باشد. در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشه های اصلی و قطور درختان صدمه نمی رساند. محل چاله باید در جایی باشد که آب آبیاری حتماً به طریقی آن را خیس کند.
2– تعداد چاله : در صورتی که تعداد چاله کم باشد، تماس ریشه درختان با مناطق اصلاح شده خاک کم بوده و اثر بخشی روش کامل نیست. افزایش تعداد چاله نیز هزینه بر و پرخرج خواهد بود. در مجموع برای درختان میوه بیش از 10 سال دو تا چهار چاله برای هر درخت توصیه می شود. در باغ های پرتراکم به تعداد به یک چاله بین هر دو درخت محدود می گردد.
3– قطر و عمق چاله : در باغ ها حفر چاله ها با وسایل معمولی چون بیل و کلنگ انجام می شود. در چنین حالتی قطر چاله ها بین 30 تا 50 سانتی متر خواهد شد. در صورتی که از مته پشت تراکتوری استفاده شود. قطر چاله حدود 35 سانتی متر خواهد بود. عمق چاله بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد در عمل به طور معمول عمق 40 تا 50 سانتی متری مناسب می باشد.
4– چگونگی پر کردن چاله ها : خاک خارج شده از چاله ها را به صورت یکنواخت در فاصله بین ردیف-های درختان پخش و از باز گرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداری کنید چاله ها را با کود مرغی پلت و غنی شده پر کنید. هنگامی که برای اولین بار چاله را پر می کنید بهتر است ابتدا کود مرغی غنی و پلت شده مورد نیاز برای پر کردن چاله در نظر گرفته شده را درون چاله بریزید با لگد کردن کود در داخل چاله تا حدی آن را بفشارید و درصورت نشست، خاک اضافه شودتا هم سطح خاک باغ شود.
5– نگهداری از چاله ها : در صورتی که از چاله ها به خوبی نگهداری شود، حفر آن یک بار برای چندین سال کافی خواهد بود. هرسال نشست توده کود در داخل چاله را با افزودن مجدد کود مرغی غنی و پلت شده جبران کنید از پر شدن چاله ها به وسیله خاک جلوگیری نمایید. خیسی بیش ازحد و خشکی توده کود مرغی غنی وپلت شده داخل چال کود از کارایی روش می کاهد. رطوبت و تهویه متعادل، رشد ریشه را در داخل چال کود تقویت می کند. در سال های بعد، افزودن کودهای متحرک و غیر متحرک بر سطح چاله ها امکان پذیر است. حرکت این کودها به همراه آب آبیاری در داخل کودمرغی غنی و پلت شده به راحتی انجام می شود. در صورتی که آبیاری تحت فشار باشد، چاله ها در زیر قطره چکان ها حفر شود.

image

تعیین مقدار مصرف کودمرغی غنی و پلت شده
مقدار مصرف به صورت تقریبی :

image

زمان و نحوه مصرف کودمرغی غنی و پلت شده

  • در فصول مختلف سال کود مرغی پلت و غنی شده را در مزارع مصرف می کنند .
  • با مصرف آن در فصل پائیز بیشترین زمان برای تجزیه کود مرغی و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم می گردد.
  • کاربرد کود مرغی پلت و غنی شده در فصل پاییز به منظور جلوگیری از هدر رفتن ازت در خاک های بافت سبک توصیه نمی شود.
  • در کاربرد آن در فصل بهار برای هدرروی ازت در مزرعه فرصت کمی وجود دارد. به هر حال مصرف آن در فصل بهار انجام عملیات زراعی و کاشت را به تأخیر می اندازد و می تواند موجب افزایش فشردگی خاک شود.
  • در بیشتر مواقع کود مرغی پلت و غنی شده را در فصول تابستان و زمستان مصرف می کنند و هنگام مصرف کود مرغی در قبل از کاشت ، مخلوط کامل آن با شخم زدن خاک برای اجتناب از قرار گرفتن بذور در محل دارای کود مرغی زیاد توصیه می شود چون امکان دارد بذور گیاهان زراعی در اثر سمیت آمونیاک جوانه نزنند و یا گیاهچه حاصل از آنها از بین بروند.