image

کسب رتبه اول حوزه مدرسان در استان توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر

شهریور ماه

  • طبق ارزیابی مقایسه ای عملکرد مراکز آموزش علمی کاربردی استان گلستان و براساس رتبه بندی انجام شده در دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر موفق به کسب رتبه اول در حوزه مدرسان در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری گردید.