24 ساعت اول

مدت زمان مطالعه : حدود 7 دقیقه

قبل از رسیدن جوجه ها

 • تهیه ی سالن تمیز و ایمن زیستی برای جوجه ها
 • پخش مساوی بستر تا عمق 2 تا 5 سانتی متر(2-0.8 اینچ)
 • فرم خوراک :خرده های الک شده ی بدون گرد و غبار یا 2 میلی متر(0.06 اینچ) پلت کوچک
 • پیش گرمایش سالن از حداقل 24 ساعت قبل از رسیدن جوجه ها
 • دمای هوا (بالای سر جوجه)
 • کل سالن30  درجه ی سانتی گراد/86 درجه فارنهایت
 • نواحی گرمایشی
 • 32 درجه سانتی گراد/89.6 درجه فارنهایت زیر ناحیه
 • 29 درجه ی سانتی گراد/84.2 درجه فارنهایت درلبه های ناحیه
 • دمای بستر 30-28 درجه سانتی گراد/82.86 درجه فارنهایت
 • رطوبت نسبی 70-60 درصد
 • سرعت هوا < 0.15 متر بر ثانیه(30 فوت بر دقیقه)
 • چیدمان ابزار به گونه ای که مانع از دسترسی به غذا و آب نشود
 • محل آب خوری های مکمل،نزدیک سیستم اتوماتیک

image
image

زمان رسیدن جوجه ها

 • وزن کشی تعدادی از جوجه ها ، ثبت میانگین  وزن زنده و  درصد ضریب تغییرات
 • کنترل دمای مخرج جوجه
 • قرار دادن سریع، آرام و یکنواخت جوجه ها روی کاغذ
 • اطمینان از دسترسی به آب و دانه
 • شدت نور باید بین 30 تا 40 لوکس (3.7-2.8 فوت کندل) باشد

image
image
image
image

پس از استقرار جوجه

 • پایش رفتار جوجه ها بعد از 1 تا 2 ساعت
 • تنظیم کردن محیط در پاسخ به رفتار جوجه
 • تهویه (بدون پیش نویس) برای تامین هوای تازه و خارج کردن گاز ها و رطوبت و دمای مازاد نیاز است.
 • تامین مقادیر کم و مستمر خوراک با کیفیت عالی یو پی اس غذایی
 • کنترل  کارکرد صحیح انتقال آب  وتازه و  تمیز بودن آب  داخل مخزن ها
 • تست پری چینه دان

image
image
image
image

منبع: www.aviagen.com